Α' Δημοτικού (19)

Β' Δημοτικού (20)

Γ' Δημοτικού (23)

Δ' Δημοτικού (24)

Ε' Δημοτικου (27)

ΣΤ' Δημοτικού (28)